Privacybeleid

Deze Privacy Policy is van toepassing op de via de website www.amsterdamarena.nl (“Website”) verzamelde persoonsgegevens en bedoeld om u te informeren over het gebruik ervan door de beheerders van de Website.

De verantwoordelijke partij
De commanditaire vennootschap Stadion Amsterdam C.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te [1101 AX] Amsterdam, aan de ArenA Boulevard 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 33254163, hierna: “Amsterdam ArenA”, is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de Website.

Recht om verbintenissen aan te gaan
In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Website en kan iedereen zich via de Website voor de nieuwsbrief registreren of toegangskaarten bestellen. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht u nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet u toestemming hebben van uw ouders, voogd of van een andere wettelijke vertegenwoordiger hebben voordat u zich via de Website voor de nieuwsbrief registreert, toegangskaarten bestelt of op ander wijze persoonsgegevens aan Amsterdam ArenA verschaft. Door dit Privacybeleid te accepteren, garandeert u dat u zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van uw ouders/voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger hebt om uw persoonsgegevens via de Website te verstrekken.

Door u aangeleverde Persoonsgegevens
In het algemeen verzamelen wij persoonsgegevens die vrijwillig door u via de Website worden verstrekt. Bij het registreren voor onze nieuwsbrief vragen wij om uw voor- en achternaam en een geldig e-mailadres. Daarnaast vragen wij u optioneel het tussenvoegsel van uw naam en uw telefoonnummer aan ons te verschaffen. Als u via onze Website toegangskaarten bestelt, wordt gevraagd naar uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres en uw betaalgegevens.

Automatische verzamelde gegevens
Wanneer u de Website gebruikt, kan het ook gebeuren dat bepaalde gegevens, zoals uw Internet protocoladres, browser type en besturingssysteem, passief worden verzameld en opgeslagen op onze server logs of die van onze dienstverleners. Ook gebruiken wij cookies en navigatiegegevens zoals Uniform Resource Locators (URL) om gegevens te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek en over de oplossingen en informatie waarnaar u zocht en die u inkeek of op welke van de Website geplaatste advertenties u hebt geklikt. Dit soort informatie wordt verzameld om het nut van onze diensten te vergroten en om de Website beter af te stemmen op uw specifieke belangstelling en wensen. Meer informatie over ons cookiebeleid waarin terug te lezen is welke en voor welke doeleinden wij cookies gebruiken vindt u hier.

Een "Internet protocol adres" of "IP Adres" is een cijferreeks die automatisch aan uw computer wordt toegekend als u gebruik maakt van het Internet. In sommige gevallen is het IP-adres telkens als u verbinding maakt met het internet hetzelfde, maar als u via een commerciële aanbieder van internettoegang verbinding maakt, is uw IP-adres waarschijnlijk elke keer anders. Wij kunnen, uw IP-adres achterhalen telkens wanneer u de Website gebruikt.

Doel van het verzamelen van uw Persoonsgegevens en openbaarmaking daarvan
Wij gebruiken de door u (via onze Website) aan ons verstrekte Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: voor de totstandkoming van de overeenkomst (bijvoorbeeld voor het verwerken van uw bestelling of het aan u verzenden van onze nieuwsbrief), het toegang verschaffen tot via de Website aangeboden diensten en producten, het verbeteren van de Website, het beter op uw behoeften afstemmen van de (werking en ondersteuning) van de Website en het, op uw verzoek, verstrekken van aanvullende (promotionele) informatie, acties en functionaliteiten.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden (dienstverleners) die namens of met ons sommige van onze diensten en producten, zoals de via de Website aangeboden toegangskaarten, aanbieden en ons helpen om met u te communiceren. Dit betreft bijvoorbeeld het versturen van e-mails, analyseren van gegevens, aanbieden van marketingondersteuning, verwerken van betalingen (inclusief creditcardbetalingen) en klantenservice. Wij verlangen van deze dienstverleners een toezegging dat zij uw Persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor zover nodig is om (mede) ten behoeve van ons de betreffende diensten aan u te kunnen verlenen. Op een aan ons naar het emailadres info@amsterdamarena.nl verzonden verzoek, ontvangt u een overzicht van de dienstverleners met wie wij uw persoonsgegevens delen.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens of een deel daarvan delen met aan Amsterdam ArenA gelieerde ondernemingen die onder dezelfde zeggenschap staan, in welk geval wij deze bedrijven zullen verplichten om uw persoonsgegevens overeenkomstig deze Privacy Policy te verweken.
Indien er een wijziging plaatsvindt in onze organisatiestructuur, als gevolg van een fusie, overname door een andere onderneming of de verkoop van onze activa of een deel daarvan, behoren uw Persoonsgegevens mogelijk tot de overgedragen activa. U aanvaardt dat een dergelijke overdracht kan plaatsvinden en dat deze onder deze Privacy Policy is toegestaan en dat elke partij die ons of onze activa overneemt uw Persoonsgegevens – met inachtneming van de voorwaarden van deze Privacy Policy– mag blijven verwerken. Tevens is het ons toegestaan om uw Persoonsgegevens als onderdeel van onze activa ter informatie en onder strikte geheimhouding aan een overnamekandidaat beschikbaar te stellen.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens (aan derden) openbaar maken als wij in goed vertrouwen menen dat dit noodzakelijk is (a) voor de naleving van het toepasselijk recht of naar aanleiding van gerechtelijke bevelen; of (b) ter bescherming en verdediging van onze rechten, eigendommen, u of derden.
Behalve in de hierboven gemelde gevallen, worden de door ons verzamelde Persoonsgegevens niet verkocht, verhandeld of verhuurd aan of anderszins gedeeld met derden, tenzij u ons hiervoor toestemming geeft.

Bewaring
Uw Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, het voorkomen en achterhalen van fraude of misbruik van onze website daaronder begrepen.

Websites van derden en advertenties
De Website kan links bevatten naar andere websites. Wij wijzen erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het ten aanzien van deze websites gehanteerde privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden gebruikers van de Website aan de privacyverklaringen van elke website die zij bezoeken te lezen. De mogelijkheid die wordt geboden om via de Website (via links naar andere websites of locaties) toegang te krijgen tot informatie van derden, is uitsluitend voor uw gemak en houdt geen aanbeveling van die websites van derden in of van de daarop aangeboden producten, diensten of (overige) informatie.

De keuzes die u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens
Wij bieden u verschillende keuzes aan ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en delen van uw Persoonsgegevens. U hebt het recht ons op elk moment te verzoeken niet langer contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden. Als u promotionele communicaties (de nieuwsbrief daaronder begrepen) van ons ontvangt, kunt u aangeven dat u deze niet langer wenst te ontvangen en gebruik maken van de "opt-out" mogelijkheid, door de aanwijzingen voor uitschrijving te volgen die in de promotionele e-mail staan vermeld die u van ons ontvangt, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via info@amsterdamarena.nl.

Ongeacht de door u opgegeven voorkeuren voor het ontvangen van e-mails, kunt u administratieve e-mails van ons (blijven) ontvangen ten aanzien van onze producten en diensten, zoals bevestigingen van transacties en kennisgevingen van wijzigingen in ons privacybeleid, als wij ervoor kiezen deze kennisgevingen op een dergelijke manier aan u te doen.

Verzoek tot inzage
U hebt het recht om ons, vrijelijk en met redelijke tussenpozen, te verzoeken om melding te doen van het feit of, welke en op welke wijze wij persoonsgegevens van u verwerken. U kunt van dit recht gebruik maken door een e-mail met het verzoek om inzage te sturen naar info@amsterdamarena.nl.

Verzoek tot verwijdering of correctie
Als er wijzigingen plaatsvinden in uw naam, postadres of andere tot een persoon herleidbare gegevens kunt u deze aan ons doorgeven via het volgende e-mailadres: info@amsterdamarena.nl . Het is een ieder te allen tijde toegestaan te verzoeken dat zijn gegevens worden verwijderd. Op verzoek zal Amsterdam ArenA onmiddellijk – of in ieder geval zo gauw mogelijk – de informatie die bij registratie opgegeven moest worden verwijderen. Voor het uitvoeren van een verzoek tot verwijdering of (aanvullende) correctie is het noodzakelijk dat u uw registratiegegevens vermeldt. Wij zullen contact met u opnemen via het e-mailadres dat u bij registratie hebt opgegeven. Verzoeken om verwijdering of correctie kunt u sturen naar info@amsterdamarena.nl. De door u verstrekte gegevens kunnen ook worden verwijderd op het initiatief van Amsterdam ArenA. Amsterdam ArenA kan hiertoe bijvoorbeeld besluiten als zij door een klant in kennis wordt gesteld dat deze niet langer van de producten en/of diensten van Amsterdam ArenA gebruik wenst te maken.

Bezwaar
Als u van mening bent dat het verwerken van uw persoonlijke gegevens geen legitieme belangen dient van Amsterdam ArenA of een derde, kunt u daartegen bezwaar maken. U kunt uw bezwaar, op basis van deze grond en in verband met uw specifieke persoonlijke omstandigheden, indienen via info@amsterdamarena.nl of op het hierboven vermelde postadres van Amsterdam ArenA. Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar zal Amsterdam ArenA besluiten of het gegrond is. In het bevestigende geval zal Amsterdam ArenA de verwerking onmiddellijk beëindigen. Voor de behandeling van het bezwaar kan Amsterdam ArenA een vergoeding in rekening brengen van € 5,--. Als uw bezwaar gegrond blijkt te zijn, zal Amsterdam ArenA de vergoeding restitueren.

Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan het beschermen van je Persoonsgegevens. Om te helpen uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde verwerkingen maken wij gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en –procedures die in overeenstemming zijn met de industriestandaarden. Hoewel wij aanzienlijke maatregelen hebben genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele ondernemingen wij dus ook niet, in staat risico’s verbonden aan Persoonsgegevens geheel uit te sluiten.

Contact en wijzigingen
Mocht u vragen hebben over deze Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen via info@amsterdamarena.nl.

Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd en geheel naar ons eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Indien wij aanzienlijke veranderingen aanbrengen in de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken, zullen wij dit op deze pagina of elders op www.amsterdamarena.nl vermelden. U wordt aangeraden de Privacy Policy regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen daarin.

Meest recentelijk gewijzigd in augustus 2013


We zien je graag bewegen!

Location Based Service

Het Amsterdam ArenA Innovation Center van Stadion Amsterdam C.V. (“AAIC”) onderzoekt hoe bezoekers in de Amsterdam ArenA rondlopen, door het volgen van Wi-Fi signalen die worden uitgezonden door mobiele apparaten zoals mobiele telefoons. Dit zal ons helpen met het vaststellen van het aantal bezoekers op verschillende locaties en tijdstippen in de Amsterdam ArenA ten behoeve van de veiligheid van bezoekers, bezoekerservaring, bezoekersbeleving, dienstenontwikkeling en dienstenverlening.

Hoe werkt het?

Dit proces bevat een analyse van Wi-Fi signalen die worden uitgezonden door mobiele apparaten. Zo kan men een mobiele telefoon volgen via een techniek die bekend staat als ‘trilateration’, waarbij metingen van Wi-Fi signalen die zijn waargenomen op verschillende locaties gecombineerd worden. De enige informatie die nodig is om deze algoritmen te kunnen verwerken zijn het MAC-adres van het mobiele apparaat en de sterkte van het Wi-Fi signaal.

Simpel gezegd

Wij kunnen hierdoor zien waar elk mobiel apparaat met een Wi-Fi signaal zich bevindt in de Amsterdam ArenA en welke route er wordt genomen in de Amsterdam ArenA. Dat is alles. Niets meer. En niets minder. Wij verwerken of bewaren geen persoonlijke data van jou. Alle informatie die wordt verzameld is anoniem en versleuteld voor het wordt opgeslagen en geanalyseerd.

Wil je ons helpen?

We zouden het geweldig vinden als je ons wilt helpen! Als je wilt deelnemen hoef je niets te doen. Als je je mobiele apparaat bij je hebt en Wi-Fi staat aan, worden de signalen automatisch opgevangen.

Hoe worden je persoonlijke gegevens beschermd?

We hebben adequate maatregelen genomen om de privacy van onze medewerkers te beschermen. De data zijn anoniem en versleuteld voor het wordt opgeslagen in een beschermde omgeving. Persoonlijke data worden niet opgeslagen of geanalyseerd. AAIC draagt de verantwoording voor het verwerken van de gegevens in het kader van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. We hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens de verwerking van je persoonsgegevens aangemeld, en we hebben overeenkomsten gesloten met externe partijen, die namens AAIC de gegevens verwerken.

Als je liever niet mee doet

Je kunt je mobiele apparaat uitschrijven via deze website. Of gewoon door de Wi-Fi van je mobiele apparaat uit te zetten tijdens het bezoek.

Hoe je voor je bezoek aan de Amsterdam ArenA je mobiele apparaat uit kunt zetten

Klik hier om je uit te schrijven voor je naar de Amsterdam ArenA komt. Het is heel gemakkelijk!

Meest gestelde vragen (FAQ)

Hoe werkt het? 

Location Based Service maakt het voor ons mogelijk de bewegingen van onze bezoekers met een mobiel apparaat, zoals een mobiele telefoon, in de Amsterdam ArenA te volgen. Wanneer Wi-Fi aanstaat op je mobiele apparaat, zendt het een Wi-Fi signaal uit die wij volgen. Het MAC adres van je mobiele apparaat, wat een uniek adres is, en de kracht van je Wi-Fi signaal worden beide gemeten door verschillende detectoren op diverse locaties in de Amsterdam ArenA. Deze informatie wordt naar een server gestuurd, anoniem en versleuteld, en vandaar uit naar off-site locaties verstuurd. Door het combineren van deze informatie kunnen we zien hoe bezoekers bewegen door de Amsterdam ArenA en ook hoe vaak zij zich verspreiden binnen een gebied.

In welke gebieden volgen we de mobiele apparaten?

De mobiele apparaten die deelnemen worden alleen gevolgd in locaties en op het grondgebied die deel uitmaken van de Amsterdam ArenA, en in alle gebieden die voor het publiek toegankelijk zijn, van entree tot uitgang.

Wat voor soort analyse wordt er gedaan?

We zijn alleen geïnteresseerd in de fysieke bewegingen van de bezoekers in de Amsterdam ArenA. We gaan geen andere data verwerken. We maken gebruik van de Wi-Fi signalen die uitgezonden worden door mobiele apparaten, zoals de mobiele telefoon. We volgen het MAC adres van de mobiele apparaten, wat een uniek adres is, en de kracht van het Wi-Fi signaal van de mobiele apparaten. Deze worden gemeten op verschillende detectors op diverse locaties in de Amsterdam ArenA. We combineren de metingen en volgen de apparaten via een methode die bekend staat als ‘trilateration’.

Waarom doen we dit?

We willen graag weten hoe bezoekers aan de Amsterdam ArenA zich bewegen door onze locatie. Dit helpt ons het voor de bezoekers veiliger, plezieriger en gemakkelijker te maken. We verwerken je gegevens voor de volgende redenen:

·         om te bepalen hoeveel bezoekers er zijn in de verschillende gebieden op verschillende tijden;

·         om te bepalen hoe bezoekers zich bewegen in de verschillende gebieden op verschillende tijden;

·         om te bepalen hoe lang bezoekers blijven in de verschillende gebieden op verschillende tijden.

Je gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. We zullen bijvoorbeeld de informatie die verzameld wordt door de Wi-Fi detectoren niet gebruiken om een persoonsprofiel te maken. Noch zullen we de data, die verkregen zijn door het volgen van Wi-Fi signalen, combineren met informatie die wij of een van de partijen die namens ons de data verwerkt eerder van jou hebben gekregen.

Wat zijn de voordelen voor jou?

De gegevens die verzameld worden in dit proces zullen ons helpen een route te ontwikkelen die het bezoeken bij aan Amstedam ArenA veiliger en gemakkelijker maakt. Het helpt ons om onze medewerkers beter in te plannen en zodoende voor te zorgen dat een medewerker beschikbaar is wanneer dit nodig is. Daarnaast geeft het ons een indicatie wanneer drukke tijden ontstaan.

Hoe beschermen we jouw privacy?

Wij verwerken geen persoonlijke data van jou. Alle informatie wordt volledig verwerkt volgens de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Adequate maatregelen zijn genomen om je privacy te beschermen. De data zijn anoniem en worden versleuteld voor ze naar personen en bedrijven die namens AAIC de data verwerken worden verstuurd. De externe partijen die deze service verlenen ontvangen alleen anonieme en versleutelde gegevens die worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en zullen alleen deze anonieme data analyseren. Andere persoonlijke data worden niet opgeslagen of geanalyseerd door AAIC of de externe partijen die de data verwerken.

AAIC is er verantwoordelijk voor dat de gegevens verwerkt worden in het kader van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. We hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens de verwerking van je persoonsgegevens aangemeld, en we hebben overeenkomsten gesloten met derde partijen, die namens AAIC de gegevens verwerken.

Wie heeft toegang tot jouw data?

Naast de mensen en bedrijven die werken namens AAIC maken we gebruik van de services van externe partijen om de verzamelde data te verwerken. Samen met deze partijen hebben we een akkoord gesloten dat de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens volgt. Wij zullen jow persoonlijke data niet opslaan en niet aan andere partijen geven, tenzij wij door de wet hier toe verplicht worden.

Hoe kun je helpen?

Je kan ons helpen door niets te doen! Als je Wi-Fi op je mobiele apparaat hebt, laat je

Wi-Fi gewoon aanstaan!

Hoe meer bezoekers deelnemen aan het onderzoek, hoe nauwkeuriger de resultaten zullen zijn en hoe beter we je in de toekomst van dienst kunnen zijn.

Doe je automatisch mee?

Iedere bezoeker die een mobiel apparaat bij zich heeft en de Wi-Fi optie aan heeft staan doet automatisch mee, tenzij hij of zij besluit de optie uit te zetten.

Wij zijn ervan overtuigd dat we goede redenen en een legitieme interesse hebben om jouw data te verwerken. Het begrijpen hoe bezoekers zich bewegen in de Amsterdam ArenA helpt ons op verschillende manieren. Bijvoorbeeld om een betere route te ontwikkelen en onze personeelsplanning te verbeteren.

Het volgen van het Wi-Fi signaal in de Amsterdam ArenA is de minst storende manier om deze informatie te verzamelen. Daarnaast beschermen we jouw privacy door jouw data niet te linken aan andere persoonlijke data en door voorzorgsmaatregelen te nemen volgens de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Als je liever niet mee wilt doen

Er zijn verschillende mogelijkheden als je niet wilt dat jouw mobiele apparaat gevolgd wordt en je niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt. Je kunt bijvoorbeeld:

·         uitschrijven van je mobiele apparaat op een website: klik hier;

·         uitzetten van de Wi-Fi module op je mobiele apparaat.

Hoe lang wordt je data bewaard?

Je MAC adres is anoniem en de sterkte van je Wi-Fi signaal wordt versleuteld voor het verstuurd en opgeslagen wordt in een beveiligde omgeving. Deze anonieme data wordt opgeslagen gedurende het experiment. Persoonlijke data waarmee iemand geïdentificeerd kan worden, worden niet geanalyseerd of opgeslagen door AAIC of door mensen die namens AAIC werken of een van de externe partijen die de data verwerken. Gegevens van dit onderzoek die verzameld en samengevoegd zijn, zoals de hoeveelheid bezoekers in een bepaald gebied van de Amsterdam ArenA op een bepaalde tijd, zullen bewaard blijven gedurende het experiment.

Als je jouw mobiele apparaat hebt uitgeschreven wordt alleen je anonieme MAC adres bewaard in een zogenoemd uitschrijvingoverzicht om er zeker van te zijn dat je niet gevolgd wordt. Ook dit overzicht wordt bewaard.

Wanneer volgen we Wi-Fi?

In de Amsterdam ArenA gaan we de Wi-Fi signalen volgen voor een onbepaalde periode. Tussentijds zullen we de resultaten evalueren en beslissen of we verder willen gaan met het volgen van Wi-Fi signalen.

Als je meer vragen hebt

Als je meer vragen hebt over het volgen van Wi-Fi signalen in de Amsterdam ArenA kun je contact opnemen via telefoonnummer 020-3111333 of mail naar info@amsterdamarena.nl.